Chương trình Fast Start Quý 4 Chương trình Fast Start Quý 4

[tintuc]

Chương trình Fast Start Quý 4


Fast Start là chương trình tưởng thưởng nhanh tiền mặt cho NPP DLC Việt Nam đạt các mức doanh số cả nhóm, phần thưởng Fast Start không bao gồm hoa hồng hệ thống theo chính sách, cụ thể như sau:


* Fast Start quý 4

+ Đạt doanh số nhóm 1000PV/tuần thưởng nhanh 50$.
+ Đạt doanh số nhóm 2000PV/tuần thưởng nhanh 100$.
+ Đạt doanh số nhóm 3000PV/tuần thưởng nhanh 150$.


* Fast Start 50$:

- Mua 1000PV vào Mã số cá nhân
- Vào gói 500PV + bảo trợ 1 gói 500PV
- Vào gói 250PV + bảo trợ 3 gói 250PV
- Vào gói 250PV + bảo trợ 1 gói 500PV, 1 gói 250PV
- Và tất cả các trường hợp tổng doanh số nhóm đạt 1000PV mà chưa có tuyến dưới đạt 1000PV.

Fast Start 100$:

- Mua 2000PV vào Mã số cá nhân
- Vào gói 500PV + bảo trợ 3 gói 500PV
- Vào gói 1000PV + bảo trợ 2 gói 500PV
- Vào gói 250PV + bảo trợ 3 gói 500PV, 1 gói 250PV
- Và tất cả các trường hợp tổng doanh số nhóm đạt 2000PV mà chưa có tuyến dưới đạt 1000PV.

Fast Start 150$:

- Mua 3000PV vào Mã số cá nhân
- Vào gói 500PV + bảo trợ 5 gói 500PV
- Vào gói 1000PV + bảo trợ 4 gói 500PV
- Vào gói 250PV + bảo trợ 5 gói 500PV, 1 gói 250PV
- Và tất cả các trường hợp tổng doanh số nhóm đạt 3000PV mà chưa có tuyến dưới đạt 1000PV.

[/tintuc]