Chương trình Promotion Quý 2 Chương trình Promotion Quý 2

[tintuc]

DLC Chương trình Promotion Quý 2

Chương trình Promotion

Quý 2


Chương trình Promotion quý 2 nhằm hỗ trợ NPP DLC Việt Nam đạt được quỹ thưởng 7% Doanh số toàn quốc của DLC.

Theo chính sách trả thưởng của DLC để nhận được chia sẻ 7% doanh số toàn quốc của công ty NPP phải đạt cấp bậc cao nhất và đạt doanh số tuyệt đối ở mức Diamond Manager 12/12 tuần trong quý (12 nhánh đạt cấp bậc Manager trọn vẹn 12 tuần trong quý).

DLC Việt Nam chính thức hoạt động vào đầu tháng 05/2014, không đủ thời gian 12 tuần để NPP đạt mức Super Manager (12/12) hay Manager (8/12). Tuy nhiên, Chủ tịch Eddy Chai quyết định hỗ trợ thị trường Việt Nam bằng chương trình Promotion Quý 2 giúp NPP đạt trọn 7% doanh số toàn DLC Việt Nam quý 2, cụ thể như sau:
+ Nhà phân phối đạt doanh số nhóm 4 tuần liên tục trong tháng 05/2014 ở mức 2000PV/tuần sẽ được chia thưởng 4% doanh số toàn quốc.
+ Nhà phân phối đạt doanh số nhóm 4 tuần liên tục trong tháng 05/2014 ở mức 3000PV/tuần sẽ được chia thưởng 3% doanh số toàn quốc.

Chương trình Promotion Quý 2

[/tintuc]