Chương trình ATM Quý 3 Chương trình ATM Quý 3

[tintuc]

Chương trình ATM Quý 3
Chương trình ATM Quý 3


ATM phải chăng là Thẻ Ngân hàng hay Máy rút tiền tự động ATM?

ATM là tên của chương trình thưởng nóng tiền mặt và thưởng du lịch quốc tế cho NPP DLC Việt Nam đạt các mức doanh số nhóm hay cấp bậc tương ứng trong quý 3, cụ thể như sau:

* ATM thưởng nóng:

+ Đạt doanh số nhóm 2000PV/tuần thưởng nóng 100$.
+ Đạt doanh số nhóm 3000PV/tuần thưởng nóng 150$.


* ATM thưởng du lịch Quốc tế (thưởng chuyến du lịch Singapore 5 ngày 4 đêm):

+ Đạt cấp bậc Manager (2000PV/tuần, 8 tuần/quý) - thưởng 1 vé
+ Đạt cấp bậc Super Manager (2000PV/tuần, 12 tuần/quý) - thưởng 1 vé + 500$
+ Đạt cấp bậc Manager (1 line, 2000PV/tuần, 8 tuần/quý) - thưởng 1 vé
+ Đạt cấp bậc Super Manager (1 line, 2000PV/tuần, 12 tuần/quý) - thưởng 1 vé + 500$
+ Đạt cấp bậc Pearl Manager (2 line, 2000PV/tuần, 8 tuần/quý) - thưởng 2 vé
Đạt cấp bậc Super Pearl Manager (2 line, 2000PV/tuần, 12 tuần/quý) - thưởng 2 vé + 1000$
Đạt cấp bậc Ruby Manager (3 line, 2000PV/tuần, 8 tuần/quý) - thưởng 2 vé
Đạt cấp bậc Super Ruby Manager (3 line, 2000PV/tuần, 12 tuần/quý) - thưởng 2 vé + 1500$

[/tintuc]